Práce a služby


Kataster nehnuteľností:

 • vyhotovenie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností

Inžinierska geodézia:

 • polohopisné a výškopisné zameranie
 • určovanie bodov technológiou GPS
 • účelové mapy veľkých mierok
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • projektovanie a budovanie vytyčovacích sietí
 • určenie priesorových vzťahov žeriavovej dráhy

Špeciálne geodetické práce:

 • monitoring stavebných objektov
 • zameranie a zobrazenie pohľadov, rezov a profilov
 • zabezpečenie a zakreslenie informačných zákresov inžinierskych sietí
 • stabilizácia bodov